Zachowek

Czym jest zachowek ? Zachowek został uregulowany w Kodeksie Cywilnym. Jest to część udziału w spadku, który przysługiwałby uprawnionemu (spadkobiercy), gdyby spadkodawca (zmarły) nie sporządził testamentu. Tym samym zachowek przysługuje tylko i wyłącznie w przypadku...

czytaj dalej

Jak obliczać terminy w prawie cywilnym?

Klienci często zwracają się do mnie z pytaniem w jaki sposób mają obliczać termin na dokonanie danej czynności, czy też doręczenie dokumentacji. Powyższa kwestia została uregulowana w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025) w art...

czytaj dalej

Uznanie rozwodu zagranicznego

Rozwód wydany przez sąd zagraniczny aby był skuteczny w Polsce wymaga tzw. rejestracji. Procedura ta jest różna w zależności od daty wydania wyroku rozwiązującego małżeństwo oraz kraju w którym został wydany. W przypadku wyroków wydanych w państwach Unii Europejskiej...

czytaj dalej

Sądowy dział spadku

Po uzyskaniu poświadczenia dziedziczenia (w przypadku czynności przed notariuszem) lub postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku (w razie postępowania przed sądem) istnieje możliwość dokonania podziału spadku zarówno poprzez umowę zawartą przed notariuszem (jeśli w...

czytaj dalej

Postępowanie spadkowe – stwierdzenie nabycia spadku.

Postępowanie spadkowe służy ustaleniu prawa do dziedziczenia oraz wskazaniu jaką część majątku dziedziczą poszczególni spadkobiercy. Może ono mieć formę poświadczenia dziedziczenia przed notariuszem lub też postępowania o stwierdzenie nabycia spadku prowadzonego w...

czytaj dalej

Uwłaszczenie – Jak uwłaszczyć nieruchomość rolną?

Podobnie jak w przypadku zasiedzenia, uwłaszczenie jest formą potwierdzenia tytułu prawnego dla posiadanej nieruchomości rolnej. Jednocześnie w przeciwieństwie do zasiedzenia, postanowienie o uwłaszczeniu ma wyłącznie charakter deklaratoryjny tzn. Sąd wydając...

czytaj dalej