Postępowanie alimentacyjne należy do właściwości Sądów Rodzinnych, Wydział Rodzinny i Nieletnich. Sprawę można wnieść do Sądu właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka lub miejsca zamieszkania pozwanego (zobowiązanego do zapłaty alimentów)

Celem uzyskania świadczenia alimentacyjnego (alimentów) na dziecko niezbędne jest wniesienie stosownego pozwu do Sądu. W pozwie należy wskazać dane dziecka, w tym jego PESEL oraz osoby reprezentującej (najczęściej matka lub ojciec). Ponadto jako pozwanego wskazuje się osobę zobowiązaną do zapłaty alimentów, podające jego adres zamieszkania

Wartość przedmiotu sporu o alimenty, którą należy wskazać w pozwie oblicza się mnożąc miesięczną kwotę dochodzonych alimentów razy 12.

W pozwie należy określić żądaną kwotę alimentów poprzez wskazanie jej miesięcznej wysokości. Ponadto konieczne jest wykazanie rzeczywistych potrzeb dziecka, poprzez przedłożenie rachunków, faktur lub innych dowodów, w tym zeznań świadków. Nie można również zapomnieć o dołączeniu do pozwu odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka.

Sąd ustalając wysokość alimentów rozważy zarówno potrzeby dziecka, jak i możliwości zarobkowe pozwanego.

Celem uzyskania alimentów na czas trwania procesu należy wraz z pozwem złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów.

Należy również pamiętać, iż alimenty orzeczone na rzecz dziecka nie wygasają automatycznie wraz z osiągnięciem przez niego pełnoletności i wymagają wniesienia powództwa o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

W przypadku gdyby byli Państwo zainteresowani szczegółami postępowania alimentacyjnego zapraszam do kontaktu.