Zachowek

Czym jest zachowek ? Zachowek został uregulowany w Kodeksie Cywilnym. Jest to część udziału w spadku, który przysługiwałby uprawnionemu (spadkobiercy), gdyby spadkodawca (zmarły) nie sporządził testamentu. Tym samym zachowek przysługuje tylko i wyłącznie w przypadku...

Jak obliczać terminy w prawie cywilnym?

Klienci często zwracają się do mnie z pytaniem w jaki sposób mają obliczać termin na dokonanie danej czynności, czy też doręczenie dokumentacji. Powyższa kwestia została uregulowana w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025) w art...

Nakaz zapłaty i co dalej – krótka charakterystyka

Powszechną formą dochodzenia wierzytelności, w szczególności przez przedsiębiorstwa dostarczające różnego rodzaju usługi (energia elektryczna, gaz, woda, telekomunikacyjne itp.), a także w szczególności firmy pożyczkowe, którego skutkiem może być wszczęcie procesu i...

Podział wspólnego majątku małżonków

Wspólny majątek małżonków może zostać podzielony tylko po rozwiązaniu małżeństwa (rozwodzie) lub w trakcie jego trwania ale po wprowadzeniu rozdzielności majątkowej (umownej – potocznie zwanej „intercyzą”) lub sądowej. W przypadku zgody małżonków na...

Uznanie rozwodu zagranicznego

Rozwód wydany przez sąd zagraniczny aby był skuteczny w Polsce wymaga tzw. rejestracji. Procedura ta jest różna w zależności od daty wydania wyroku rozwiązującego małżeństwo oraz kraju w którym został wydany. W przypadku wyroków wydanych w państwach Unii Europejskiej...

Sądowy dział spadku

Po uzyskaniu poświadczenia dziedziczenia (w przypadku czynności przed notariuszem) lub postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku (w razie postępowania przed sądem) istnieje możliwość dokonania podziału spadku zarówno poprzez umowę zawartą przed notariuszem (jeśli w...