Sprawy rozwodowe w Polsce należą do właściwości Sądów Okręgowych. Składając pozew o rozwód należy pamiętać, aby dołączyć do niego skrócony odpis aktu małżeństwa, odpisy aktów urodzenia dzieci (jeśli np. urodziły się w trakcie trwania małżeństwa) oraz uiścić opłatę sądową w kwocie 600 zł. (znakami opłaty sądowej czy też przelewem na konto właściwego Sądu) lub też złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych (należy pamiętać o wypełnieniu stosownego formularza, który dołącza się do pozwu).

Małżeństwo może zostać rozwiązane bez orzekania o winie czy też z winy obojga małżonków lub jednej ze stron. Powyższe należy wskazać formułując wnioski w pozwie, jak również przedstawiając stosowne dowody (dokumenty, zeznania świadków i stron, nagrania itp.).

Równocześnie obok orzeczenia rozwodu, Sąd może określić obowiązki alimentacyjne stron względem siebie czy też ich wspólnych dzieci, a także zakres praw rodzicielskich (ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej) oraz zakres kontaktów z dziećmi.

W trakcie trwania sprawy rozwodowej każda ze stron może wnosić o zabezpieczenie alimentów czy też wykonywania władzy rodzicielskiej na czas trwania procesu.

Ponadto w sprawie o rozwód może zostać rozpoznana m.in. sprawa o podział majątku małżeńskiego.

Pozew rozwodowy można przygotować samodzielnie lub skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej, np. adwokata, który może reprezentować stronę przed Sądem w czasie trwania procesu.

Zapraszam do kontaktu adwokat Marcin Prüffer. (www.pruffer.pl)