Po uzyskaniu poświadczenia dziedziczenia (w przypadku czynności przed notariuszem) lub postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku (w razie postępowania przed sądem) istnieje możliwość dokonania podziału spadku zarówno poprzez umowę zawartą przed notariuszem (jeśli w skład spadku wchodzi nieruchomość) lub poprzez złożenie w sądzie wniosku o dział spadku. W niniejszym wpisie omówione zostanie postępowanie sądowe.

Sądem właściwym dla działu spadku jest sąd rejonowy ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Uprawnionym do złożenia wniosku jest każdy ze spadkobierców. Do wniosku należy dołączyć poświadczenie dziedziczenia lub postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, a także wymienić majątek pozostawiony przez zmarłego lub załączyć spis inwentarza jeśli taki został sporządzony. Ponadto w przypadku jeśli w skład spadku wchodzi nieruchomość koniecznym jest złożenie stosownych wypisów i wyrysów z map ewidencyjnych oraz wskazanie numeru księgi wieczystej jeśli ta jest prowadzona dla danej nieruchomości. Opłata od wniosku o dział spadku wynosi 500 zł., a jeśli wniosek zawiera zgodny projekt działu spadku 300 zł. Wniosek powinien wymieniać wszystkich spadkobierców oraz wskazywać ich adresy korespondencyjne i zostać złożony w sądzie w takiej ilości egzemplarzy ilu jest uczestników postępowania. Dodatkowo należy wskazać we wniosku w jaki sposób winien zostać dokonany dział spadku (spłaty na rzecz poszczególnych uczestników, przyznanie danych składników spadku na rzecz poszczególnych uczestników itd).

Jeśli wszystkie warunki formalne wniosku zostały spełnione, sąd prześle wniosek do pozostałych uczestników wzywając ich o zajęcie stanowiska, a także wyznaczając termin rozprawy na której rozpozna sprawę. Ponadto w przypadku kwestionowania przez uczestników wyceny majątku sąd władny jest powołać biegłego celem dokonania wyceny pozostawionego przez zmarłego majątku. Możliwe jest także przeprowadzenie dowodów z dokumentów, zeznań itp.

Po rozpoznaniu sprawy sąd wyda postanowienie w zakresie działu spadku od którego stroną przysługuje prawo odwołania do sądu II instancji.

Jednocześnie wraz z wnioskiem o dział spadku można złożyć wniosek o zniesienie współwłasności. W razie pytań zapraszam do kontaktu z Kancelarią.