Rozwód wydany przez sąd zagraniczny aby był skuteczny w Polsce wymaga tzw. rejestracji. Procedura ta jest różna w zależności od daty wydania wyroku rozwiązującego małżeństwo oraz kraju w którym został wydany.

W przypadku wyroków wydanych w państwach Unii Europejskiej po wejściu Polski do UE tj. po 1 maja 2004 r. oraz wyrokach wydanych w innych państwach po 2009 r. niezbędna jest rejestracja wyroku w Urzędzie Stanu Cywilnego. W tym celu należy w USC złożyć stosowny wniosek, a także przedłożyć oryginał wyroku rozwodowego z potwierdzeniem jego prawomocności oraz jego tłumaczenie przysięgłe. Ponadto należy dokonać stosownej opłaty (w chwili obecnej 11 zł.) i jeśli wyrok był zaoczny dowód potwierdzający, iż małżonek był zawiadomiony o rozwodzie i zgadza się on z wyrokiem. Jeśli powyższe dokumenty będą prawidłowe w akcie małżeństwa zostanie zawarta wzmianka o rozwodzie.

W przypadku wyroków wydanych przed wejście Polski do UE lub przed 2009 r. w przypadku państw trzecich niezbędne jest złożenie stosownego wniosku do właściwego Sądu Okręgowego. Do wniosku powinny zostać dołączone wszystkie dokumenty, które przedkłada się przed USC. W przypadku postępowania sądowego opłata od wniosku wynosi 300 zł.