Zgodnie z obowiązującym prawem posiadacz nieruchomości, który nie jest jej właścicielem nabywa ją na własność, w przypadku nieprzerwanego posiadania przez okres 20 lat lub 30 gdy posiadał ją w złej wierze (art 172 kodeksu cywilnego). Za posiadanie w złej wierze należy uznać, takie stan, gdy posiadacz wiedział lub też mógł się z łatwością dowiedzieć, iż dana nieruchomość do niego nie należy.

Kodeks Cywilny ustanowił domniemanie dobrej wiary, dlatego też nie ma konieczności jej wykazywania, jednak w przypadku gdy uczestnik danego postępowania, wykaże brak dobrej wiary u wnioskodawcy, do zasiedzenia będzie niezbędny upływ 30 lat.

Wniosek o zasiedzenie może złożyć każdy zainteresowany w sprawie, do sądu właściwego dla miejsca położenia nieruchomości (art. 38 kodeksu cywilnego).  We wniosku należy wskazać wszystkich zainteresowanych w sprawie, gdyż rozpoznanie jej, będzie możliwe dopiero po wezwaniu ich przez sąd. Ponadto wnioskodawca zobowiązany jest udowodnić bieg terminu zasiedzenia i swoje posiadanie za pomocą wszystkich dostępnych środków dowodowych, w tym dokumentów czy zeznań świadków. Zobowiązany jest również do dokładnego wskazania nieruchomości objętej wnioskiem przez złożenia map i wypisów z ewidencji gruntu, oraz daty od której dana nieruchomość jest w jego posiadaniu. Opłata od wniosku w chwili obecnej jest stała i wynosi 2.000,00 zł. Niezbędne jest jednak wskazanie wartości przedmiotu sprawy.

Po rozpoznaniu wniosku sąd wydaje stosowne postanowienie w którym stwierdza zasiedzenie z dniem, w którym upływał 20 lub 30 letni termin (np. w przypadku zasiedzenia nieruchomości posiadanej od 1991 r. dniem zasiedzenia będzie 2011 r. lub 2021).  Równocześnie należy pamiętać, iż do dnia 01 października 1990 r. brak było możliwości zasiedzenie nieruchomości skarbu państwa. Po zniesieniu tego zakazu do okresu zasiedzenia zalicza się okres posiadania takiej nieruchomości przed 01 października 1990 r., nie więcej jednak niż połowę aktualnego okresu zasiedzenia.

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu oraz skorzystania z usług Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw o zasiedzenie adw. Marcin Prüffer.