Polityka Prywatności

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.pruffer.pl, zwanej dalej Stroną
2. Właścicielem Strony jest adw. Marcin Prüffer, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Adwokacka Marcin Prüffer, Rynek Dębnicki 6/3 30-319 Kraków, NIP: 6792690407, adres e-mail: kontakt@pruffer.pl zwana dalej Kancelarią.

II. ZASADY OGÓLNE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Strona umożliwia osobom odwiedzającym zwani dalej Użytkownikami skontaktowanie się z Kancelarią za pośrednictwem formularza kontaktowego zwanego dalej Formularzem lub poczty e-mail.
2. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników za pośrednictwem Formularza lub poczty e-mail jest Kancelaria.
3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Kancelarię zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
4. Kancelaria stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
5. Użytkownicy podają swoje dane osobowe oraz wyrażają zgodę na ich przetwarzanie w sposób dobrowolny. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, lecz jest warunkiem koniecznym do skutecznego przesłania Formularza do Kancelarii.
6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika może być w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane jakimkolwiek odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.
8. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługują następujące prawa:
a. prawo dostępu do jej danych, zgodnie z art. 15 RODO;
b. prawo sprostowania jej danych, zgodnie z art. 16 RODO;
c. prawo usunięcia jej danych („prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie z art. 17 RODO;
d. prawo ograniczenia jej danych, zgodnie z art. 18 RODO;
e. prawo przeniesienia jej danych, zgodnie z art. 20 RODO.
W celu skorzystania z w/w praw, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem lub adresem e-mail, wskazanym w Postanowieniach wstępnych niniejszej Polityki Prywatności. Użytkownik może również wysłać do Administratora stosowne żądanie za pośrednictwem Formularza.
10. Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO.

III. FORMULARZ KONTAKTOWY

1. Skontaktowanie się z Kancelarią za pośrednictwem Formularza wymaga wskazania przez Użytkownika następujących danych osobowych:
a) imienia i nazwiska,
b) adresu e-mail.
2. W szczegółowej części Formularza Użytkownik formułuje wiadomość / pytanie do Kancelarii w sposób możliwie precyzyjny i zwięzły.
3. Wypełnienie Formularza ma na celu przekazanie Kancelarii podstawowych informacji dotyczących sprawy, w celu uzyskania pomocy prawnej. Wypełnienie i przesłanie Formularza jest dobrowolne i niezobowiązujące, w szczególności sam fakt wypełnienia i przesłania Formularza nie rodzi po stronie Użytkownika ani Kancelarii żadnych zobowiązań finansowych, lub zobowiązań innego rodzaju. Warunki uzyskania porady prawnej dotyczącej sprawy ustalane są bezpośrednio z Kancelarią.
4. Kancelaria przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników wyłącznie w celu skontaktowania się z Użytkownikiem w opisanej sprawie, po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika.
5. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w związku z udzieleniem przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.
6. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody przez Użytkownika.

V. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie, w tym do zmian wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów.
2. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich w Serwisie.