Postępowanie administracyjne

Pomoc w prowadzeniu spraw administracyjnych

1) przed organami administracyjnymi

  • wnioski, skargi, odwołania od decyzji, zażalenia, wnioski o ponowne rozpoznanie sprawy, wnioski o wznowienie postępowania, wnioski o uznanie decyzji za niezgodną z prawem
  • reprezentowanie strony w postępowaniu przed organem administracyjnym I i II rzędu (organem odwoławczym)

2) przed sądami administracyjnymi

  • przygotowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
  • przygotowanie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego
  • reprezentowanie strony w postępowaniu przed WSA i NSA