Postępowanie gospodarcze

Pomoc prawna w postępowaniu gospodarczym:

1)przed krajowym rejestrem sądowym

  •  przygotowywanie stosownych wniosków do KRS (wpis, zmiana, wykreślenie)
  • reprezentowanie stron

2) reprezentowanie w sprawach o zapłatę, odszkodowanie, z zobowiązań umownych, dochodzenie kar umownych

3) przygotowywanie umów spółek, uchwał organów kolegialnych spółek oraz dokumentów związanych z funkcjonowaniem spółek

4) reprezentowanie w sprawach związanych z funkcjonowaniem spółek

5) przekształcanie spółek, podział, połączenie, rozwiązanie, likwidacja

6) postępowania związane z zamówieniami publicznymi, przetargami

7) reprezentowanie przedsiębiorstw w negocjacjach, kontraktach