Postępowanie karne

Pomoc prawna w postępowaniu karnym

1) obrona w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia

  • przed organem przygotowawczym (policją, prokuraturą)
  • przed sądem I i II instancji

2) reprezentowanie pokrzywdzonego w sprawach karnych w postępowaniu przygotowawczym oraz na etapie postępowania sądowego (działanie w imieniu oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego)

3) dochodzenie odszkodowań za bezpodstawne skazanie

4) reprezentowanie w sprawach związanych z wykonaniem kary (odroczenie, przerwa, wstrzymanie, warunkowe zwolnienie, dozór elektroniczny)