Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1

1. Usługi prawne świadczone są drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.pruffer.pl przez adwokata Marcina Prüffer prowadzącego działalność gospodarczą jako Kancelaria Adwokacka Marcin Prüffer, Rynek Dębnicki 6/3, 30-319 Kraków, NIP 6792690407.
2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Kancelarię, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia Usług Prawnych przez Kancelarię;
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która jest zainteresowana zawarciem z Kancelarię umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną;
3. Kancelaria – Kancelaria Adwokacka Marcin Prüffer;
4. Poczta Elektroniczna – adres poczty e-mail Kancelarii kontakt@pruffer.pl
5. Usługi Prawne – usługi świadczone przez Kancelarię w postaci udzielonych Porad Prawnych, Opinii Prawnych i innych Pism Prawnych z wykorzystaniem Poczty Elektronicznej w zakresie zagadnień prawa polskiego z wyłączeniem prawa podatkowego;
6. Pytanie Prawne – zagadnienie prawne zgłoszone przez Klienta za pośrednictwem Poczty Elektronicznej;
7. Porada Prawna – rezultat Usługi Prawnej świadczonej w oparciu o Pytanie Prawne zadane przez Klienta;
8. Opinia Prawna – odpowiedź na Pytanie Prawne wymagające analizy stanu prawnego sprawy.
9. Pismo Prawne – każde pismo sporządzone na zlecenie Klienta obejmujące zagadnienia prawne.
10. Dni Robocze – dni tygodnia z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3

Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez Kancelarię za pośrednictwem poczty e-mail jest uprzednie zapoznanie się z nin. regulaminem.

§ 4

1. Klient korzysta z Usług Prawnych jeżeli zgodnie z Regulaminem zawarł umowę z Kancelarią.
2. Procedura zawarcia umowy obejmuje:
1) zadanie Pytania Prawnego przez Klienta za pośrednictwem poczty e-mail;
2) ewentualnie – prośba o przesłanie dodatkowych informacji i dokumentacji;
3) wycena;
4) przesłanie Oferty Klientowi;
5) akceptacja Oferty przez Klienta poprzez przesłanie na adres kontakt@pruffer.pl stosownej informacji;
6) zapłata, w tym w drodze przelewu bankowego, po jej zaksięgowaniu na rachunku Kancelarii;
3. Umowa zostaje zawarta w momencie przekazania Klientowi potwierdzenia otrzymania przez Kancelarię akceptacji Oferty złożonej Klientowi, jednak nie wcześniej niż w momencie uznania rachunku bankowego.
4. W przypadku niewypełnienia wszystkich elementów procedury opisanej w pkt. 2, w szczególności brak potwierdzenia akceptacji Oferty Kancelarii lub brak uiszczenia opłaty, nie dochodzi do skutecznego zawarcia umowy.
5. Porada Prawna polega na sporządzeniu informacji prawnej dla przykładowego opisu sytuacji i pytań Klienta. Porada prawna opiera się wyłącznie na opisanej sytuacji i nie może być traktowana jako podstawa do podejmowania określonych działań przez Klienta.
6. Opinia Prawna polega na sporządzaniu opinii prawnej dla stanu faktycznego i pytań wskazanych przez Klienta.
7. Pismo Prawne na sporządzeniu pisma na potrzeby Klienta zgodnie z przedstawionym przez niego stanem faktycznym.
8. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1030; zm.: Dz. U. z 2016r. poz. 1579).
9. Zawierając Umowę Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz, że akceptuje postanowienia w nim zawarte.

§ 5

1. W ramach usługi Porada Prawna, Opinia Prawna lub Pismo Prawne, porada, opinia lub dokument są sporządzone w ustalonym terminie po zaakceptowaniu ceny i potwierdzeniu dokonania wpłaty przez Klienta lub zaksięgowania przedmiotowej wpłaty. Kopia potwierdzająca dokonanie przelewu powinna być przesłana do Kancelarię drogą elektroniczną (kontakt@pruffer.pl).
2. W przypadku skierowania Pytania o wycenę opinii bądź dokumentu w Dni Robocze, Klient otrzymuje informację zwrotną w terminie 3 Dni Roboczych, dotyczącą wyceny usługi lub dodatkowe pytania konieczne do doprecyzowania stanu faktycznego. Przy dokonywaniu wyceny opinii uwzględniany jest nakład pracy prawnika w celu pełnego i rzetelnego opracowania zagadnienia przedstawionego przez Klienta.
3. W przypadku skierowania Pytania w piątek, sobotę, niedzielę lub inne dni ustawowo wolne od pracy, Klient najpóźniej w drugim dniu roboczy po dniu wolnym od pracy otrzymuje informację zwrotną dotyczącą wyceny usługi lub dodatkowe pytania konieczne do doprecyzowania stanu faktycznego.
4. Zadawanie dodatkowych pytań związanych z usługą oraz doprecyzowanie informacji niezbędnych do sporządzenia opinii prawnej będzie dokonywane drogą mailową na adres kontakt@pruffer.pl.
5. W ramach wyceny mieści się możliwość doprecyzowania kwestii budzących wątpliwości czy też niezrozumiałych dla Klienta, pozostających w bezpośrednim związku z opinią i opartych na pierwotnym stanie faktycznym. Odpowiedzi na doprecyzowania udzielane są w terminie do siedmiu dni roboczych od daty skierowania zapytania przez Klienta. Kancelaria zastrzega sobie możliwość wyceny odpowiedzi na doprecyzowanie, w przypadku skierowania żądania doprecyzowania po upływie dwóch tygodni od dnia wykonania usługi.
6. Porada Prawna, Opinia Prawna lub Pismo Prawne będą sporządzane w terminie ustalonym przez strony umowy
jednocześnie z wyceną usługi.
7. Kancelaria zastrzega sobie prawo do odmowy wyceny opinii w przypadku pytania o charakterze pozaprawnym a także przygotowania dokumentu, jeśli z opisu sytuacji i załączonych materiałów będzie wynikała bezzasadność jego sporządzenia. W takim przypadku Kancelaria może zaproponować przygotowanie odpłatnej opinii, wyjaśniającej bezzasadność sporządzenia dokumentu. Kancelaria zastrzega sobie prawo odmowy dokonania wyceny także wtedy, jeśli pytanie nie ma charakteru prawnego.

§ 6

1. Kancelaria może odmówić świadczenia Usług Prawnych na rzecz Klienta z powodu:
1) odmowy bądź nieprzekazania informacji lub dokumentów niezbędnych do udzielenia Porady Prawnej;
2) wystąpienie konfliktu interesów między Klientem a podmiotem, na rzecz którego Kancelaria świadczyła lub świadczy pomoc prawną, bądź inną osobą związaną z Kancelaria;
3) przekazanie Kancelarii danych mających charakter bezprawny;
4) wystąpienie przez Klienta z Pytaniem wykraczającym poza zakres Usług Prawnych;

2. W przypadku wystąpienia po zawarciu umowy okoliczności będących podstawą do odmowy świadczenia Usług Prawnych, Kancelaria ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 3 Dni Roboczych od uzyskania przez Kancelaria informacji uprawniających ją do odmowy świadczenia Usług Prawnych.
3. Jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Klienta Kancelaria zachowuje prawo do zatrzymania całości uzyskanego wynagrodzenia.
4. Kancelaria zastrzega sobie prawo do odesłania Pytania w ramach usługi wraz z prośbą o doprecyzowanie istotnych okoliczności, których brak uniemożliwia udzielenie wyceny bądź udzielenie Porady Prawnej lub sporządzenie Opinii Prawnej.

§ 7

1. Klient upoważnia Kancelaria do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy i jej przesłanie drogą elektroniczną
2. Składając zamówienie Klient może zaznaczyć chęć otrzymania faktury papierowej (zwykłej). W takim przypadku zobowiązany jest wskazać dane, niezbędne do wystawienia dokumentu.
3. Opłata za Poradę Prawną, Opinię Prawną lub Pismo Prawne powinna być uiszczona na rachunek bankowy Kancelaria wskazany w wycenie przesłanej Klientowi. Opłatę uznaje się za uiszczoną w całości z chwilą wpłaty całej kwoty wskazanej w wycenie na rachunek bankowy Kancelarii.

§ 8

1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres kontakt@pruffer.pl. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni roboczych. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mailowy podany przez Klienta.
2. W ramach usługi Porada Prawna, Opinia Prawna lub Pismo Prawne Kancelaria gwarantuje zwrot uiszczonej należności, jeśli Porada Prawna lub Opinia Prawna wraz z pytaniami dodatkowymi były sprzeczne z aktualnie obowiązującym prawem. Zwrot nie przysługuje jednak, gdy Porada lub Opinia jest zgodna z prawem jednakże niekorzystna dla Klienta.
3. Warunkiem skorzystania z Gwarancji zwrotu jest wykorzystanie możliwości zadawania pytań dodatkowych oraz wykazanie obiektywnych uchybień opinii lub porady.

§ 9

Do korzystania z usług Kancelarii świadczonych drogą elektroniczną niezbędne jest posiadanie urządzenia umożliwiającego wprowadzanie stosownych danych do systemu teleinformatycznego, tak aby nie dochodziło do ich zniekształcenia, a ich odczytanie było możliwe przez Kancelarię. W przypadku przesyłania dokumentów zalecane jest korzystanie z plików w formacie pdf.

§ 10

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie www.pruffer.pl i stanowi integralną część zawieranej z Klientem umowy.
2. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian niniejszego regulaminu Klient zostanie powiadomiony w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu Klient nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez Klienta przyjęte. Wypowiedzenie warunków umowy następuje poprzez zawiadomienie Kancelarii o wypowiedzeniu warunków umowy, na podany w powiadomieniu adres mailowy.
§ 2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Data publikacji – 16.03.2022