Celem dochodzenia zapłaty (zwrotu należności pieniężnej) niezbędne jest podjęcie szeregu działań.

Początkowo wskazane jest zwrócenie się do dłużnika o zapłatę lub podjęcie próby ugodowego zakończenia sporu. W tym wypadku można skierować do dłużnika samodzielnie sporządzone pismo lub zwrócić się np. do adwokata celem jego zredagowania i wysłania. Nie należy zapominać, aby pismo to zostało nadane listem poleconym.

W przypadku braku reakcji ze strony dłużnika lub odmowy zapłaty, kolejnym krokiem jest przygotowanie i wniesienie stosownego pozwu do właściwego sądu. Właściwość sądu należy oceniać zarówno według miejsca, jak i wartości przedmiotu sporu (dochodzonej kwoty).

Pozew w zależności od spełnionych wymogów może mieć formę formularza w postępowaniu uproszczonym, a także zawierać żądanie wydania nakazu zapłaty. Sporządzając pozew należy pamiętać o wskazaniu danych zarówno swoich jak i pozwanego, poprzez podanie imienia i nazwiska, adresu oraz nr PESEL. Pozew powinien wymieniać żądanie strony (czego się domaga), jak również uzasadniać to żądanie. Ponadto wymieniać dowody potwierdzające żądanie i w przypadku dowodów z dokumentów, stanowią one załączniki do pozwu. Pozew może zawierać także inne żądania tj. określone zachowanie się pozwanego, zwrot kosztów itp.

Wnosząc pozew do sądu należy uiścić stosowną opłatę (stałą w postępowaniach uproszczonych albo stosunkową w innych postępowaniach).

Powyższe uwagi mają charakter wyłącznie ogólny, w związku z czym zapraszam osoby zainteresowane dochodzenia zapłaty do kontaktu z Kancelarią.